หน้าแรก 999999ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

smiley พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562smiley

       1.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
       2.นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

       3.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form)

               
1.เอกสารสมัครสมาชิก

    เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ(ปริ้นหน้า-หลัง)
    เอกสารสมัครสมาชิกสมทบ(ปริ้นหน้า-หลัง)
    หนังสือผู้รับประโยชน์ 
  

smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley
 

 เอกสารเปิดบัญชีเงินฝาก
         ออมทรัพย์
       ออมทรัพย์พิเศษ
       
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

2.เอกสารขอสวัสดิการต่างๆ

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)  smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)  smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

    หนังสือขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)  smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

 


3.เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

        คำขอกู้ฉุกเฉิน
                    เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาบัตรประชาชน                                        
                                         
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
                                         กรณีมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

   smiley เอกสารคำขอกู้สามัญ

          คำขอกู้สามัญ (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

          คำขอกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

          คำขอกู้เพื่อการศึกษา (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

       คำขอกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

         คำขอกู้เพื่อซื้อรถยนต์ (ปริ้นหน้า-หลัง)    smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

            คำขอกู้สามัญชำระหนี้แทนผู้กู้ (ปริ้นหน้า-หลัง)    smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

                    เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้    
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
                                         สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
                                         กรณีสมาชิกต้องเปิดบัญชีเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  อีก 1 ชุด
                       
หมายเหตุ   วัน เดือน ปี ไม่ต้องเขียน ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ใช้ปากกาสีเดียวกันและประเภทเดียวกันทั้งฉบับ

      คำขอกู้พิเศษ (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley
      คำขอกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงในชีวิต (ปริ้นหน้า-หลัง)   smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley

                      เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาโฉนดที่ดิน
                                         เอกสารประเมินราคาทรัพย์สินบริษัทเอกชน (กรณีนำที่อยู่อาศัยจำนองด้วย)     
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้    
                                         สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

 
 
 หนังสือยินยอมหักเงินส่งต่อสหกรณ์

 เอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
       - คำร้องขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้
 
4.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

      1.ยินยอมให้หักเงินเดือน / ยกเลิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
      - 2.ขอเพิ่มหุ้น/ลดหุ้น/งดส่งหุ้น
      - 3.ขอเพิ่มเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน
      - 4.แบบคำขอลาออก/โอนย้ายจากการเป็นสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ) smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley
    - 5.หนังสือรับรองข้อมูล (กรณีขอลาออกจากราชการ)
      - 6.หนังสือรับรองข้อมูล 
      - 7.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืนและเงินอื่นๆ (แนบสำเนาหน้าบัญชี)
      - 8.แบบแจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก