หน้าแรก 999999ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

smiley พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562smiley

       1.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
       2.นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

       3.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form)

               
1.เอกสารสมัครสมาชิก

    เอกสารสมัครสมาชิกสามัญ(ปริ้นหน้า-หลัง)
    เอกสารสมัครสมาชิกสมทบ(ปริ้นหน้า-หลัง)
    หนังสือผู้รับประโยชน์ 
  

smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley
 

 เอกสารเปิดบัญชีเงินฝาก
         ออมทรัพย์
       ออมทรัพย์พิเศษ
       
หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝาก

2.เอกสารขอสวัสดิการต่างๆ

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

    หนังสือขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

 


3.เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

        คำขอกู้ฉุกเฉิน
                    เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาบัตรประชาชน                                        
                                         
สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
                                         กรณีมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

   smiley เอกสารคำขอกู้สามัญ

          คำขอกู้สามัญ (ปริ้นหน้า-หลัง) 

          คำขอกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ (ปริ้นหน้า-หลัง)

          คำขอกู้เพื่อการศึกษา (ปริ้นหน้า-หลัง)

       คำขอกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปริ้นหน้า-หลัง)

         คำขอกู้เพื่อซื้อรถยนต์ (ปริ้นหน้า-หลัง) 

             คำขอกู้เพื่อความมั่นคงในชีวิต (ปริ้นหน้า-หลัง) 

                    เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้    
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
                                         สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
                                         กรณีสมาชิกต้องเปิดบัญชีเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  อีก 1 ชุด
                       
หมายเหตุ   วัน เดือน ปี ไม่ต้องเขียน ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ใช้ปากกาสีเดียวกันและประเภทเดียวกันทั้งฉบับ

      คำขอกู้พิเศษ (ปริ้นหน้า-หลัง)

                      เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาโฉนดที่ดิน
                                         เอกสารประเมินราคาทรัพย์สินบริษัทเอกชน (กรณีนำที่อยู่อาศัยจำนองด้วย)     
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้    
                                         สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย

 
 
 หนังสือยินยอมหักเงินส่งต่อสหกรณ์

 เอกสารเปลี่ยนแปลงผู้ค้ำประกัน
       - คำร้องขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้
       - คำร้องขอยกเลิกผู้ค้ำประกันเงินกู้


4.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

      1.ยินยอมให้หักเงินเดือน / ยกเลิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
      - 2.ขอเพิ่มหุ้น/ลดหุ้น/งดส่งหุ้น
      - 3.ขอเพิ่มเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน
      - 4.แบบคำขอลาออก/โอนย้ายจากการเป็นสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)
    - 5.หนังสือรับรองข้อมูล (กรณีขอลาออกจากราชการ)
      - 6.หนังสือรับรองข้อมูล 
      - 7.หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเลขบัญชีโอนเงินปันผล, เงินเฉลี่ยคืนและเงินอื่นๆ (แนบสำเนาหน้าบัญชี)