หน้าแรก 999999ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

smiley พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562smiley

       1.พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
       2.นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล

       3.หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form)


                     ประกาศ
                     หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก
                     การ์ดลายมือชื่อ

 

ประกาศและใบสมัครผู้ตรวจสอบประจำปี 2567

  ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 
           indecision ประกาศทุนการศึกษาบุตร
           indecision ใบขอทุนการศึกษาบุตร 
               

1.เอกสารสมัครสมาชิก

    เอกสารสมัครสมาชิก (ปริ้นหน้า-หลัง)
    หนังสือผู้รับประโยชน์ 
  

smiley ใบสำคัญจ่ายเงิน smiley
 

 เอกสารเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 

2.เอกสารขอสวัสดิการต่างๆ

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการสมาชิกผู้เป็นโสด (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

    หนังสือขอรับเงินสวัสดิการมงคลสมรสสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

    หนังสือขอรับเงินบำเหน็จสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

 


3.เอกสารคำขอกู้ต่างๆ

    เอกสารคำขอกู้ฉุกเฉิน

       - 1.หนังสือคำขอกู้ฉุกเฉิน (ปริ้นหน้า-หลัง)
                    เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                                      กรณีมอบอำนาจแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ และบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ

 

    เอกสารคำขอกู้สามัญ

       - หนังสือกู้เงินสามัญ (ปริ้นหน้า-หลัง)
   
                  เอกสารแนบ สลิฟเงินเดือนล่าสุด
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้ และคู่สมรสผู้กู้    
                                         สำเนาบัตรประชาชนผู้ค้ำประกัน และคู่สมรสผู้ค้ำประกัน
                                         สำเนาหน้าบัญชีธนาคารกรุงไทย
                                         กรณีสมาชิกต้องเปิดบัญชีเพิ่มสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้  อีก 1 ชุด
                       
หมายเหตุ   วัน เดือน ปี ไม่ต้องเขียน ห้ามใช้น้ำยาลบคำผิด ใช้ปากกาสีเดียวกันและประเภทเดียวกันทั้งฉบับ

       - หนังสือกู้ฉุกเฉินเพื่อสิทธิการกู้สามัญ

       - คำร้องขอเปลี่ยนผู้ค้ำประกันเงินกู้

       - คำร้องขอยกเลิกผู้ค้ำประกันเงินกู้

    เอกสารคำขอกู้พิเศษ

       - 1.หนังสือคำขอกู้พิเศษ (ปริ้นหน้า-หลัง)

    เอกสารคำขอกู้โครงการสวัสดิการต่างๆ

     ประกาศสวัสดิการเงินกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ

       - สวัสดิการเงินกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ (ปริ้นหน้า-หลัง)

    ประกาศสวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษา

       - สวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษา (ปริ้นหน้า-หลัง)

     ประกาศสวัสดิการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

            - สวัสดิการเงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (ปริ้นหน้า-หลัง)

    ประกาศสวัสดิการเงินกู้รถยนต์

            - สวัสดิการเงินกู้รถยนต์ (ปริ้นหน้า-หลัง) 

   ระกาศสวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคง

            - สวัสดิการเงินกู้เพื่อความมั่นคง (ปริ้นหน้า-หลัง) 

 

4.เอกสารแบบฟอร์มต่างๆ

      1.ยินยอมให้หักเงินเดือน / ยกเลิก เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

      - 2.ขอเพิ่มหุ้น/ลดหุ้น/งดส่งหุ้น

      - 3.ขอเพิ่มเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยรายเดือน

      - 4.แบบคำขอลาออก/โอนย้ายจากการเป็นสมาชิก (แนบใบสำคัญจ่ายมาด้วยค่ะ)

    - 5.หนังสือรับรองข้อมูล (กรณีขอลาออกจากราชการ)
      - 6.หนังสือรับรองข้อมูล