หน้าแรก 999999แผนกลยุทธ์สหกรณ์

แผนกลยุทธ์สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด  พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570

 วิเคราะห์แผนสหกรณ์
♦ วิเคราะห์ปัจจัยภายในองค์กร
♦ ยุทธศาสตร์สหกรณ์