หน้าแรก 999999การถือหุ้นของสมาชิก

การถือหุ้นของสมาชิก

        สมาชิกทุกคนต้องชำระค่าหุ้น (หุ้นละสิบบาท)

เป็นรายเดือนตั้งแต่แรกเข้าเป็นสมาชิกตามอัตราส่วนของจำนวนเงินรายได้ของตน 

ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์ ดังนี้

เงินได้รายเดือน (บาท)

ถือหุ้นรายเดือน (หุ้น)

ไม่เกิน            5,000

20

เกินกว่า          5,000 - 6,000

25

''                    6,000 - 7,000

30

''                    7,000 - 8,000

35

''                    8,000 - 9,000

40

''                  9,000 - 10,000

45

''                10,000 - 11,000

50

''                11,000 - 12,000

55

''                12,000 - 13,000

60

''                13,000 - 14,000

65

''                14,000 - 15,000

70

''                15,000 - 16,000

75

''                16,000 - 20,000

80

เกินกว่า 20,000

100