หน้าแรก 999999เงินกู้

บริการด้านเงินกู้

  งินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน    ประกาศหลักเกณฑ์การกู้ฉุกเฉิน   ดาวน์โหลดคำขอกู้


        สามารถกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 200,000 บาท และไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และ/หรือเงินฝากที่มีอยู่ในสหกรณ์ของสมาชิกนั้น สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
  
        
     heartการส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนแต่ไม่เกิน 12 งวด
        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.75 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

    เงินกู้สามัญ

       ประกาศหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญ      ดาวน์โหลดคำขอกู้

       สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
         * สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท หรือ100 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำ
 
           ตำแหน่งรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้วและเงินฝากของสมาชิกสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
      
heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 180 งวด 
         อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

     สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการุ
       * สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 600,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินเดือนรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้ว
        และเงินฝากของสมาชิกสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า 
        ใช้บุคคลที่เป็นข้าราชการและเงินฝากค้ำประกัน
        สมาชิกที่กู้ไม่ใช้บุคคลค้ำประกัน กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้นและหรือเงินฝาก

       heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 48 งวด     
          อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

      สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
      * สามารถกู้เงินได้ไม่เกินร้อยละ 90 ของมูลค่าหุ้น และหรือเงินฝาก

     heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 84 งวด     
        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี   

     เงินกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ    ประกาศ  ดาวน์โหลดคำขอกู้
          กู้ได้ไม่เกิน 150,000 บาท
     heartชำระคืนไม่เกิน 48 งวด
         
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

      เงินกู้เพื่อการศึกษาสมาชิก,คู่สมรส และบุตร    ประกาศ   ดาวน์โหลดคำขอกู้
         กู้ได้ไม่เกิน 100,000 บาท
     heart
การชำระคืนไม่เกิน 24 งวด
         อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 ต่อปี (ไม่มีเฉลี่ยคืน)

      เงินกู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต    ประกาศ  ดาวน์โหลดคำขอกู้
          กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท
     heart ชำระคืนไม่เกิน 72 งวด 
          อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

     เงินกู้เพิ่อจัดซื้อรถยนต์    ประกาศ  ดาวน์โหลดคำขอกู้
         กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท
     heartชำระคืนสูงสุด 84 งวด 
        อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี    

 

     เงินกู้พิเศษ 
          
(ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันหรือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินธนาคาร หรือ  เอกสารเงินฝากสหกรณ์)
    ประกาศหลักเกณฑ์การกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์   
     
 เงินกู้เพื่อการเคหะสงเคราะห์ และการอันจำเป็นอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการเคหะสงเคราะห์
          กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (
โดยจำนวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์)

      heart การชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 360 งวด
           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี  
 ดาวน์โหลดคำขอกู้

        เงินกู้พิเศษเพื่อความมั่นคงในชีวิต   ประกาศหลักเกณฑ์การกู้พิเศษความมั่นคง   
          กู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท (
โดยจำนวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์)

      heart การชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 360 งวด
           อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี  
 ดาวน์โหลดคำขอกู้