หน้าแรก 999999เงินกู้

บริการด้านเงินกู้

1. เงินกู้ สหกรณ์ให้เงินกู้แก่สมาชิก 2 ประเภท คือ

 •  เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
    laughสำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
        * สามารถกู้ได้ 4 เท่าของเงินเดือน ไม่เกิน 200,000 บาท สุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
    laugh สำหรับพนักงานราชการ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

        * สามารถกู้ได้ 3 เท่าของเงินเดือน ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่สมาชิกมีอยู่สุดแต่จำนวนไหน
           น้อยกว่า


    heartการส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนแต่ไม่เกิน 12 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

 • เงินกู้สามัญ
   smiley สำหรับสมาชิกที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำ
        * สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท หรือ100 เท่าของเงินเดือนรวมเงินประจำ
   
        ตำแหน่งรวมกับค่าหุ้นที่ชำระแล้วและเงินฝากของสมาชิกสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่า
         แต่
  ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หุ้น + เงินฝาก (บาท)

กู้ได้ไม่เกิน (บาท)

10,000       -      39,990

100,000

40,000       -      79,990

200,000

80,000       -    119,990

400,000

120,000     -    159,990

600,000

160,000     -    199,990

800,000

200,000     -    239,990

1,000,000

240,000     -    279,990

1,200,000

280,000     -    319,990

1,400,000

320,000     -    359,990

1,600,000

360,000     -    399,990

1,800,000

400,000     -    439,990

2,000,000

440,000     -    479,990

2,200,000

480,000     -    519,990

2,500,000

520,000     -    559,990

2,800,000

560,000 ขึ้นไป

3,000,000

heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 180 งวด และหักภายใน 85% ของเงินได้รายเดือน  

    smiley สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานราชการ
      * สามารถกู้เงินได้ไม่เกิน 300,000 บาท หรือ 20 เท่าของเงินเดือน
รวมกับค่าหุ้นที่ชำระ
        แล้วและเงินฝากของสมาชิกสุดแต่จำนวนไหนน้อยกว่าแต่
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้

หุ้น + เงินฝาก (บาท)

กู้ได้ไม่เกิน (บาท)

    5,000    -        9,990

25,000

 10,000     -      14,990

50,000

15,000       -    15,990

75,000

20,000     -    29,990

100,000

30,000     -    99,990

150,000

40,000     -    49,990

200,000

50,000     -    59,990

250,000

   60,000 ขึ้นไป

300,000

 heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 48 งวด และหักภายใน 85% ของเงินได้รายเดือน     
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

smiley สำหรับสมาชิกที่เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
      * สามารถกู้เงินได้ไม่เกินทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว

heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือน แต่ไม่เกิน 84 งวด และหักภายใน 85% ของเงินได้รายเดือน     
    อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.15 ต่อปี

2. เงินกู้พิเศษ ให้เฉพาะเพื่อการเคหะสงเคราะห์ และ เพื่อการลงทุนประกอบอาชีพ และการอันจำเป็นอื่นๆ ใช้อสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกัน (โดยจำนวนเงินกู้ต้องอยู่ภายในร้อยละ 80 แห่งค่าของอสังหาริมทรัพย์) หรือหลักทรัพย์รัฐบาลหรือเอกสารฝากเงินธนาคาร หรือเอกสารเงินฝากสหกรณ์
heartการชำระคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนไม่เกิน 360 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.25 ต่อปี

3. เงินกู้ตามโครงการสวัสดิการต่างๆ เป็นโครงการสวัสดิการเพื่อจัดหาสิ่งอันจำเป็นให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่สมากชิก เช่น สวัสดิการเงินกู้ผ่อนชำระสินค้าและบริการ และสวัสดิการเงินกู้เพื่อการศึกษา โดยจะจัดทำโครงการเป็นระยะๆ ไป

 • ผ่อนชำระสินค้าและบริการ กู้ได้ 5,000 - 150,000 บาท ชำระคืน 24 งวด หรือ 36 งวด
  heartอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี
 • เพื่อการศึกษาสมาชิก,คู่สมรส และบุตร

       - เตรียมอนุบาล(เด็กเล็ก) - มัธยมศึกษาตอนต้นกู้ได้ 6 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 50,000 บาท

       - มัธยมศึกษาตอนปลาย, อาชีวศึกษากู้ได้ 6 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 80,000 บาท

       - ระดับอุดมศึกษาขึ้นไป กู้ได้ 6 เท่าของเงินเดือน แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
        heartการชำระคืน 12 งวด หรือ 24 งวด อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

     . พัฒนาคุณภาพชีวิต กู้ได้ไม่เกิน 600,000 บาท ชำระคืนสูงสุด 72 งวด 
       heartอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.50 ต่อปี

     . รถยนต์ กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ชำระคืนสูงสุด 84 งวด 
       heartอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี