หน้าแรก 999999เจ้าหน้าที่สหกรณ์

เจ้าหน้าที่สหกรณ์

นางนริศษา แย้มกลิ่น
  หัวหน้าฝ่ายการเงิน  

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ

 

 
 

นางสาวนิภาภัทร์ แก้วประเสริฐกุล

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางศรีนวล รักษาวงศ์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

นางสาววันวิสาข์ เจริญรัตน์ เจ้าหน้าที่ประจำหน่วย

 

 

นางสาวศุจิพัชร เหล็กเพชร เจ้าหน้าที่บัญชี