หน้าแรก 999999คุณสมบัติสมาชิก

 smileyคุณสมบัติสมาชิกsmiley


(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และบรรลุนิติภาวะ

(3) เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

           ก. เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างประจำ หรือพนักงานราชการ หรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขสังกัดกระทรวง

สาธารณสุขในจังหวัดระยองหรือเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือ

           ข. เป็นข้าราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดระยองก่อนเกษียณอายุราชการ หรือเป็นข้าราชการ

ที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

           ค. เป็นลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดระยองหรือเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณ

อายุราชการ หรือลาออกจากราชการ หรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

           ง. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุข

ในพื้นที่จังหวัดระยอง 

           จ. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุขตามข้อ 3 ก
ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้อยู่ก่อนโอนย้ายไปสังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผน

และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัด

ระยอง

 (4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

 (5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น