หน้าแรก 999999คุณสมบัติสมาชิก

คุณสมบัติสมาชิก

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาทั้งบรรลุนิติภาวะ

(3) ก. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำหรือพนักงานราชการหรือพนักงานกระทรวงสาธารณสุข สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดระยอง หรือ เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นี้หรือ

    ข. เป็นข้าราชการที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในจังหวัดระยอง ก่อนเกษียณอายุราชการหรือเป็นข้าราชการที่ลาออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

    ค. เป็นลูกจ้างประจำที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

    ง. เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำตามข้อ 31(3) ก ที่เป็นสมาชิกของสหกรณ์นี้อยู่ก่อนโอนย้ายไปสังกัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ซึ่งปฏิบัติงาน เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้คงเป็นสมาชิกอยู่ต่อปี

(4) เป็นผู้ที่มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(5) มิได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงิน