หน้าแรก 999999เงินฝาก

การบริการด้านเงินฝาก

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ สมาชิกสามารถขอเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 5 บัญชี โดยจำนวนเงินฝากในบัญชี
ครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท heartอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี