หน้าแรก 999999ประวัติสหกรณ์

 

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

สถานที่ตั้ง

๑๔๒ หมู่ ๒  ตำบลเนินพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  ๒๑๐๐๐

วันที่จัดตั้ง.. วันที่   ๒๑   สิงหาคม  ๒๕๓๐

จำนวนสมาชิกแรกตั้ง   ๒๓๐  คน

จำนวนทุนเรือนหุ้นแรกตั้ง  ๘๗๘,๓๗๐.- บาท

มีคณะผู้จัดตั้งจำนวน  ๑๘  คน

โดยมี   ๑. นายแพทย์อรรณพ             สมาธิวัฒน์                เป็นประธาน

            ๒. นายแพทย์มนูญ                 จิรัฐติกาลกิจ             เป็นรองประธาน

            ๓. นายแพทย์สาโรจน์             คงประศาสตร์            เป็นรองประธาน

            ๔. นางสาวอุษา                       อิศรางกูร ณ อยุธยา  เป็นเหรัญญิก

            ๕. นายบุญจอม                       ณ นคร                      เป็นเลขานุการ

 

ประวัติที่ตั้งอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด

เดิมอาศัยอยู่ในห้องเล็กๆตึกอำนวยการด้านหน้า ประมาณปีพ.ศ.๒๕๔๒ ได้ต่อเติมอาคารด้านหลัง (อาคารสีชมพู)
เพื่อเป็นสำนักงานสหกรณ์ฯ โดยใช้งบประมาณของสหกรณ์ จำนวน ๒๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท จนถึงปัจจุบันคณะกรรรมการ
ดำเนินการชุดที่ ๒๒  กำหนดนโยบายให้มีอาคารแห่งใหม่เพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงของสหกรณ์ และเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกผู้มาใช้บริการ  โดยขอตั้งงบประมาณในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๔
เป็นจำนวน ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  และคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ ๒๓ ได้สานนโยบานต่อดำเนินการปรับปรุงและ
ตกแต่งชั้นล่างอาคารควบคุมโรคเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินีนาถ โดยได้รับเงินบริจาคจากข้าราชการและประชาชน
เพื่อเป็นสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด หลังปัจจุบัน 

 

หลักการสหกรณ์

สหกรณ์คือคณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตัวเอง

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

วัตถุประสงค์

  • เสริมสร้างการประหยัด และอดออม

  • รวบรวมเงินออมของสมาชิกเป็นกองทุนรวมเพื่อให้เงินกู้ที่จำเป็นแก่สมาชิกในอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่น

  • เพื่อส่งเสริมการลงทุนประกอบอาชีพ

  • ให้สวัสดิการและสงเคราะห์แก่สมาชิกและครอบครัว