หน้าแรก 999999คณะกรรมการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

 


นายวันชัย นนทกิจไพศาล

ประธานกรรมการ 

นางสมเจตน์ วัฒนา

รองประธานกรรมการ

 

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

นายจตุรงค์ มีสบาย

เหรัญญิก

นายพิชย์ แสวงภพ

เลขานุการ

 

นายจำเนียร สุวรรณโพธิ์

กรรมการ

นายเฉลา ลิขิต

กรรมการ

นางพจวรรณ ธรรมเจริญ

กรรมการ

 

นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม

กรรมการ

นายสุรินทร์ รินรส

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์

กรรมการ

 

นายปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ กิวัฒนา

กรรมการ

นางสาวสุวันดี บุญรัตน์

กรรมการ

 

 

 

นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์

กรรมการ

 

 

 

 

 


คณะกรรมการอำนวยการ

นายวันชัย นนทกิจไพศาล

ประธานกรรมการ

 

 

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

นายจตุรงค์ มีสบาย

กรรมการ

นางสมเจตน์ วัฒนา

กรรมการ

 

 

 

นายพิชย์ แสวงภพ

เลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการเงินกู้

 

นางพจวรรณ  ธรรมเจริญ
ประธานกรรมการ

 

 

นายจำเนียร สุวรรณโพธิ์

กรรมการ

นายสุรินทร์ รินรส

กรรมการ

นายวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม

กรรมการ

 

 

 

นายชัยวัฒน์ กิวัฒนา

เลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเฉลา ลิขิต

ประธานกรรมการ

 

 

นายปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

กรรมการ

นางสาวรุ่งไพลิน จะนันท์

กรรมการ

นางสาวสุวันดี บุญรัตน์

กรรมการ

 

 

 

นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์

เลขานุการ

 

 

 


คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 

 

นายอำนวย สุวรรณพิทักย์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวนวพร เที่ยงสุนทร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอนุชา เมฆคง

เลขาผู้ตรวจสอบกิจการ