หน้าแรก 999999คณะกรรมการสหกรณ์

คณะกรรมการดำเนินงาน

 

 


นายวันชัย นนทกิจไพศาล

ประธานกรรมการ 

นางพจวรรณ ธรรมเจริญ

รองประธานกรรมการ

 

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

นายจตุรงค์ มีสบาย

เหรัญญิก

นายพิชย์ แสวงภพ

เลขานุการ

 

นางวาสนา ผลเอนก

กรรมการ

นางแตงอ่อน อยู่เปลา

กรรมการ

นางกุสุมาลย์ บริสุทธิ์

กรรมการ

 

นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม

กรรมการ

นายสุรินทร์ รินรส

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์

กรรมการ

 

นายรัชตานนท์ เรืองภักดี

กรรมการ

นายชัยวัฒน์ กิวัฒนา

กรรมการ

นางสาวสุวันดี บุญรัตน์

กรรมการ

 

 

 

นางจันทิมา เกตุชม

กรรมการ

 

 

 

 

 


คณะกรรมการอำนวยการ

นายวันชัย นนทกิจไพศาล

ประธานกรรมการ

 

 

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์

กรรมการ

นายจตุรงค์ มีสบาย

กรรมการ

นางพจวรรณ ธรรมเจริญ

กรรมการ

 

 

 

นายพิชย์ แสวงภพ

เลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการเงินกู้

 

นางแตงอ่อน อยู่เปลา
ประธานกรรมการ

 

 

นายชัยวัฒน์ กิวัฒนา

กรรมการ

นายสุรินทร์ รินรส

กรรมการ

นายพิเชษฐ์ ไกรวงศ์

กรรมการ

 

 

 

นางวาสนา ผลเอนก

เลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นางกุสุมาลย์ บริสุทธิ์

ประธานกรรมการ

 

 

นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม

กรรมการ

นางจันทิมา เกตุชม

กรรมการ

นางสาวสุวันดี บุญรัตน์

กรรมการ

 

 

 

นายรัชตานนท์ เรืองภักดี

เลขานุการ

 

 

 


คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 

 

นายอำนวย สุวรรณพิทักย์ ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวนวพร เที่ยงสุนทร

ผู้ตรวจสอบกิจการ

นายอนุชา เมฆคง

เลขาผู้ตรวจสอบกิจการ