หน้าแรก 999999คณะกรรมการ/ผู้ตรวจสอบกิจการ

คณะกรรมการดำเนินงาน ชุดที่ 36

 

นายวันชัย นนทกิจไพศาล

ประธานกรรมการ 

นายจำนงค์ มีลาภ
รองประธานกรรมการ

 

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์กรรมการ

นางสมเจตน์ วัฒนาเหรัญญิก

นางสุเนตรา ตระการกูลเลขานุการ

 

นายจำเนียร สุวรรณโพธิ์

กรรมการ

นายเฉลา ลิขิต

กรรมการ

นางรจนา เลาหพจนารถ

กรรมการ

 

นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม

กรรมการ

นางมริสสา กองสมบัติสุข
กรรมการ

นายอนุชิต วิริยาภรณ์

กรรมการ

 

นายปิยะ วงษ์ไทยเจริญ

กรรมการ

นายสุรพงษ์ จำนงค์ภักดิ์

กรรมการ

ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ พร้อมเพรียง

กรรมการ

 

 

 

นายชัชชัย บำรุง
กรรมการ

 

 

 

 

 


คณะกรรมการอำนวยการ

นายวันชัย นนทกิจไพศาล
ประธานกรรมการ

 

 

นายจำนงค์ มีลาภ
กรรมการ

นางสุรีย์ สุวรรณรัตน์กรรมการ

นางสมเจตน์ วัฒนา
กรรมการ

 

 

 

นางสุเนตรา ตระการกูลเลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการเงินกู้

 

นายสุรพงษ์ จำนงค์ภักดิ์
ประธานกรรมการ

 

 

นายจำเนียร สุวรรณโพธิ์กรรมการ


นายชัชชัย บำรุง
กรรมการ

นางมริสสา กองสมบัติสุขกรรมการ

 

 

 

นายอนุชิต วิริยาภรณ์เลขานุการ

 

 

 


คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายเฉลา ลิขิต
ประธานกรรมการ

 

 

นายปิยะ วงษ์ไทยเจริญกรรมการ

ว่าที่ร.ต.หญิงกรรณิการ์ พร้อมเพรียงกรรมการ

นางรจนา เลาหพจนารถกรรมการ

 

 

 

 

นางวรรณา ทิพย์ประภาแย้ม
เลขานุการ

 

 

 


คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

 

 

นางณาทัศญา ทรัพย์อักษรศิริ 
ประธานผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสมลักษณ์ คีรีแลง
ผู้ตรวจสอบกิจการ

นางสาวเยาวดี มณีทรัพย์เลขาผู้ตรวจสอบกิจการ