หน้าแรก มอบเงินช่วยเหลือนางอรวรรณ นิรมานสกุลพงศ์ สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลแกลง
มอบเงินช่วยเหลือนางอรวรรณ นิรมานสกุลพงศ์ สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลแกลง
ลงวันที่ 2021-01-13 14:09:35

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด มอบเงินช่วยเหลือนางอรวรรณ นิรมานสกุลพงศ์

สมาชิกสังกัดโรงพยาบาลแกลง เนื่องจากบ้านพักอาศัยเกิดอัคคีภัยเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563