หน้าแรก สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด จัดพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ.
ลงวันที่ 2022-03-23 15:29:00

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขระยอง จำกัด จัดทำพิธีเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐาน ชสอ. ในวันที่ 23 มีนาคม 2565
โดยมีนายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวต้อนรับ และนายวันชัย นนทกิจไพศาล ประธานกรรมการ
กล่าวรายงาน โดยรองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. เป็นประธานเปิดป้ายสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพ
มาตรฐาน ชสอ. ผ่านการประเมินเกณฑ์มาตรฐานทางด้านการเงิน ได้เกรดระดับ A จึงได้รับรางวัลสหกรณ์ออมทรัพย์คุณภาพมาตรฐานของ ชสอ.
ประจำปี 2564